Program Wyborczy KWW Grażyny Potańskiej Tarnobrzeg dla Wszystkich

Największą wartością dla każdego komu bliskie są pojęcia: miłość, szacunek, tradycja, kultura, zdrowie, bezpieczeństwo, praca i rozwój jest RODZINA. Dla nas miejscem, w  którym chcemy stworzyć szczególne warunki dla rodziny jest nasze kochane miasto Tarnobrzeg.

Chcemy aby Tarnobrzeg był miastem pełnym rodzin, miastem przyjaznym rodzinie, miastem wspierającym i kochającym rodzinę a pod pojęciem RODZINA rozumiemy wszystkich Mieszkańców naszego miasta.

Przecież jesteśmy jedną wielką tarnobrzeską RODZINĄ.

Miasto, które dba o każdego swojego Mieszkańca myśli:

– o rozwoju i pracy,  

– o bezpieczeństwie i zdrowiu,

– o kulturze i aktywności fizycznej.

Dlatego rozmawiając o przyszłości między sobą, z ekspertami ale przede wszystkim z Mieszkańcami Tarnobrzega, stworzyliśmy plan działań, listę potrzeb, która stała się dla nas drogowskazem do sporządzenia naszego programu.

Najlepszego programu od lat dla mieszkańców naszego miasta. Programu, który jest propozycją dla Tarnobrzeżan na czasy obecne i przyszłe.

Program pod tytułem

NASZA TARNOBRZESKA RODZINA

Podzieliliśmy na 3 filary.

1. ROZWÓJ I PRACA

Nieodłączną cechą ROZWOJU jest większa szansa dla naszych Mieszkańców na uczciwą, lepszą, solidną i dobrze płatną pracę. Pracę dla każdego kto chce pracować. Do tego niezbędny jest rozwój Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przyciągnięcie tu nowych inwestorów. Aby stało się to możliwe konieczne jest stworzenie warunków do rozwoju związanych z infrastrukturą, gospodarką oraz edukacją.

Infrastruktura miejska

 • przebudowy i remonty dróg miejskich, ulic i chodników; opracowanie strategii według potrzeb i konsultacji z Mieszkańcami,
 • przejścia podziemne lub naziemne dla pieszych i rowerzystów (konsultacja z Mieszkańcami),
 • systemy inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego (Smart Streetlights, technologie LED)
 • budowa spójnej sieci ścieżek pieszo-rowerowych łączących wszystkie osiedla miasta  
 • poprawa stanu parków miejskich i zwiększenie obszaru terenów zielonych w mieście (odbetonowanie)
 • przegląd stanu placów zabaw i miejsc rekreacji, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa –  modernizacja i doposażenie oraz monitoring  
 • odtworzenie komunikacji miejskiej i wprowadzenie bezpłatnych przejazdów  – karta Tarnobrzeżanina
 • chcemy aby Tarnobrzeg był miastem otwartym i dostępnym dla okolicznych mieszkańców
 • usprawnienie zarządzania cmentarzami komunalnymi; budowa parkingu przy cmentarzu w Sobowie
 • poprawa estetyki i czystości – idea Zielonego Miasta (m.in. więcej koszy na śmieci umożliwiających ich sortowanie, nowe klomby z kwiatami, estetyczne zagospodarowanie terenu w centrum przed Urzędem Miasta, regularne koszenie i utrzymanie terenów zielonych, pasów zieleni wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych (odchwaszczenie).
 • nowa formuła Budżetu Obywatelskiego (proste zasady tak aby budżet obywatelski przynajmniej ten duży nie był porażką jak do tej pory, niemal żadne zadanie przegłosowane przez Mieszkańców w ramach dużego Budżetu Obywatelskiego nie zostało w ostatniej kadencji zrealizowane).
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie miasta, parkingi dla mieszkańców ze szlabanami
 • droga opaskowa dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego
 • dalszy remont dróg przy współpracy z ARP, przyciągnięcie inwestorów do TSSE w Machowie
 • tereny zielone – powiększenie obszaru – przeobrazimy rynek w klimatyczne miejsce przystosowane do spotkań mieszkańców
 • odwodnienie ulic na osiedlach Borów, Sobów

Rozwój Tarnobrzega

 • walka z wykluczeniem komunikacyjnym – podjęcie starań o przywrócenie najważniejszych połączeń kolejowych i autobusowych z Tarnobrzega do innych miast w Polsce, współpraca przy odbudowie dworca kolejowego w Tarnobrzegu
 • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy dla Tarnobrzeżan w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Biuro Obsługi Inwestora przy Urzędzie Miasta Tarnobrzega (wszelka pomoc organizacyjna dla inwestorów i przedsiębiorców, promocja Tarnobrzega, pozyskiwanie nowych inwestorów)
 • objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jak największej części miasta, rozwój miasta skierowany na osiedla podmiejskie – budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne
 • stworzenie zespołu ekspertów do pozyskiwania dla Tarnobrzega odblokowanych funduszy unijnych z Krajowego Planu Odbudowy
 • system ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz zachęt dla przedsiębiorców (inwestorów),
 • ulgi w podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • wprowadzenie miejskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, zdecydowanie działania przeciwko planom budowy spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim
 • plan zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego – rozmawiamy z różnymi grupami i okazuje się, że jeśli chodzi o korzystanie z jeziora to jest zupełna wolna amerykanka, zasady korzystania dla różnych grup trzeba uregulować
 • Przedsiębiorcy – sugerujecie Państwo wprowadzenie ulg podatkowych na rozpoczęcie działalności, zasygnalizowano także wysokie opłaty dla przedsiębiorców za deszczówkę (wody opadowe) – ten problem należy rozważyć
 • przypilnowanie remontu dworca kolejowego wraz z integracją komunikacyjną dla miasta
 • utworzenie filii wyższej uczelni technicznej i stworzenia kierunków studiów adekwatnych do potrzeb rynku
 • komunikacja miejska – odtworzenie i zwiększenie liczby połączeń dla osiedli podmiejskich

Edukacja

 • stypendia dla uzdolnionej młodzieży (naukowe i sportowe)
 • utworzenie klas branżowych dla zawodów potrzebnych na rynku pracy (w porozumieniu z władzami oświatowymi i dyrektorami szkół średnich; zawody – elektryk, spawacz, budowlaniec)
 • rozwój edukacji na wyższym poziomie – stworzenie nowych i nowoczesnych kierunków studiów dopasowanych do współczesnych potrzeb i do potrzeb miasta, możliwe utworzenie filii nowej wyższej uczelni dla tych, którzy nie chcą i nie mogą wyjechać z Tarnobrzega na studia
 • dostosowanie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach do potrzeb Mieszkańców miasta
 • rozwój form współpracy międzynarodowej szkół (programy eTwinning, Comenius itp.)
 • popularyzacja nauki języków obcych w szkole
 • zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w okresie wakacji i ferii
 • system motywacyjny dla nauczycieli, zachęta do innowacji  

2. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Infrastruktura drogowa

 • poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
 • aktywne działania, współpraca z innymi zarządcami dróg na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście, zwłaszcza uczestników niechronionych – pieszych i rowerzystów;
 • bezpieczne skrzyżowania  (budowa rond wg potrzeb, doświetlenie przejść dla pieszych)
 • bezpieczna droga z domu do szkoły (akcje edukacyjne)
 • oświetlenie ścieżki rowerowej prowadzącej do Jeziora
 • oświetlenie terenów nad Wisłą – bezpieczne miejsce do odpoczynku i rekreacji

Bezpieczeństwo

 • zadbam o poczucie bezpieczeństwa u najemców Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – spółka wymaga gruntownego audytu i zmiany zasad zarządzania które nakierowane będą na transparentne działania i funkcjonowanie oraz udostępnianie najemcom informacji, które ich dotyczą rzetelnie, jasno i na czas
 • wprowadzenie miejskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych
 • objęcie monitoringiem jak największej części miasta, doświetlenie i oświetlenie miejsc, które tego wymagają
 • wzmożone patrole Straży Miejskiej
 • ścisła współpraca z policją w zwalczaniu przestępczości, zagrożeń, patologii
 • współpraca z firmami ochroniarskimi
 • opracowanie mapy zagrożeń

Zdrowie i polityka społeczna

 • wprowadzenie Karty Tarnobrzeżanina – dla wszystkich pracujących i odprowadzającyh swoje podatki w Tarnobrzegu – uprawniającej do wielu ulg, preferencji i zniżek w usługach (komunikacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych) świadczonych przez miasto i podległe mu jednostki
 • stworzenie nowoczesnego centrum rehabilitacji dla seniorów i osób z niepełnosprawnością
 • dbałość o środowiska osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów i rodziny – wsparcie także ze strony samorządu
 • poszerzenie katalogu usług – zniżek, ulg i preferencji dla Karty Seniora i Karty Rodziny
 • miejskie becikowe, dla każdego dziecka urodzonego w Tarnobrzegu i zameldowanego w Tarnobrzegu -1.000 złotych,
 • działania (lobbing, wsparcie dla tarnobrzeskiego szpitala ) na rzecz przywrócenia nowoczesnej izby porodowej w Tarnobrzegu (Tarnobrzeżanie muszą rodzić się w Tarnobrzegu!) i przywrócenia funkcjonalności tarnobrzeskiego szpitala sprzed kilkunastu lat kiedy sprawnie funkcjonowały wszystkie oddziały i przychodnie specjalistyczne
 • pogotowie dentystyczne
 • monitoring stanu powietrza w mieście,
 • program wymiany pieców w budownictwie prywatnym,
 • program dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców (fotowoltaika, pompy ciepła)
 • stworzenie warunków dla budownictwa jednorodzinnego i społeczne budownictwo czynszowe
 • większa dbałość o Domy Dziennego Pobytu Seniora i Osób Niepełnosprawnych
 • podjęcie starań o przywrócenie w Tarnobrzegu instytucji, które zostały nam zabrane – rejon energetyczny, pogotowie ratunkowe
 • telefony zaufania
 • organizacja okresowych badań dla kobiet pod katem nowotworu oraz kampanie informacyjne dla rodziców we współpracy ze szkołami dotyczące szczepień przeciwko wirusowi HPV
 • TTBS – przeprowadzenie audytu, transparentność i zmiana sposobu zarządzania, ukierunkowanie na mieszkańców, najemcy muszą wiedzieć co się dzieje z ich pieniędzmi
 • audyt Urzędu Miasta przeprowadzony przez firmę zewnętrzną
 • urealnienie wydatków miasta i ich kontrola
 • transparentność w wydatkowaniu środków publicznych na rzecz stowarzyszeń i innych organizacji
 • wsparcie budowy hospicjum
 • zwiększenie wsparcia dla Tarnobrzeskiego Domu Dziecka
 • większe wsparcie dla schroniska dla zwierząt

3. KULTURA I SPORT

Kultura

 • kalendarz pracy kulturalnej w Tarnobrzegu – współpraca ośrodków kulturalnych
 • poszerzenie oferty dla osób dorosłych, zwłaszcza seniorów
 • rozdział kina komercyjnego od misyjnego (dofinansowanie ) + darmowe kino dla juniora i seniora
 • stworzenie strefy koncertowej nad Wisłą
 • poszerzenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim – strefy relaksu i wypoczynku, małe boiska do siatkówki, siatkówki plażowej, wiaty grillowe
 • przekształcenie terenów nad Wisłą w strefę wypoczynku dla rodzin – miejsca gdzie można pobiesiadować czy zorganizować piknik
 • ożywienie tarnobrzeskiego rynku (Placu Bartosza Głowackiego) – cykliczne imprezy, koncerty, teatry uliczne, itp.
 • nacisk na ratowanie tarnobrzeskich zabytków przed dewastacją
 • kino w Tarnobrzegu

Sport

 • Tarnobrzeg miasto otwarte – współpraca z najbliższymi ośrodkami kultury i sportu
 • zrównoważony rozwój sportu w Tarnobrzegu
 • wspieranie lokalnych, oddolnych inicjatyw sportowych mieszkańców (np. wyścigi rowerowe,  biegi wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, morsowanie)
 • dokończenie budowy stadionu przy Al. Niepodległości
 • rozwój infrastruktury sportowej
 • wspieranie istniejących i reaktywacja na nowo niektórych dyscyplin sportowych (pamiętamy jakie emocje budziły w nas zmagania drużyny koszykarskiej)
 • remonty orlików – niektóre boiska są w kiepskim stanie

Współpraca międzynarodowa  

 • aktywne partnerstwo, nowe otwarcie z naszymi miastami partnerskimi i odnowa zaniedbanych ostatnio relacji z miastami partnerskimi
 • czytelne wizytówki miast partnerskich na rogatkach miasta
 • organizacja cyklicznej kilkudniowej imprezy Dni Partnerstwa (zaproszenie delegacji partnerskich miast, prezentacja ich kultury, muzyki, degustacje, rozgrywki sportowe, wymiana młodzieży plus okazja do wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarczej).